Každý před svým prahem

Po přečtení článku “Radvanicím by mohly pomoci příspěvky firem“ a nabídce pana Zdeňka Bakaly, předsedy představenstva a spolumajitele firmy OKD, a.s. jsem se musel pousmát!

Velice si sice vážím jeho názoru, že peníze, které jeho firma vydává na různé sponzorské akce, by mněly být efektivněji věnovány na smysluplné činnosti. Problém však vidí v představitelích měst a kraje.

Můj názor je až do tohoto okamžiku shodný, ale…, otec mne vždy učil a je to mým životním krédem, že problémům se má předcházet, řešit jejich příčiny, nikoliv až složitě a hlavně nákladně odstraňovat jejich důsledky. Založení „nějakých“ fondů, nevyřeší problémy se znečištěním ovzduší tohoto regiónu, který dle zprávy Státního zdravotního ústavu je nejhorší v ČR.

Namísto pustých projektů, kde zase vážně hrozí rozptýlení těchto financí neznámo kam a hlavně neznámo komu, je daleko vhodnější, aby pan Zdeněk Bakala investoval do důsledných rekultivací těžbou zdevastované krajiny, odvalů hlušin a kališť OKD, a.s., které jsou zase na Karvinsku a širokém okolí největším zdrojem prašnosti!

Na Ostravsku je to např. jmenovaná Mittal Steel, která rozhodně nemůže uspokojit zdejší obyvatele konstatováním, že zákonné emisní limity splňuje! Technické možnosti jsou již dnes daleko vyšší! Je to jen otázka vůle a financování do správných a moderních projektů.

V Karviné dne 8.3.2005

sdružení občanů FRYGATO - EKO