Horní zákon

Dobrá věc se podařila. Po více jak šestiletém úsilí našeho občanského sdružení FRYGATO – EKO, se podařilo prosadit alespoň dvě zásadní změny v „Horním zákoně č. 44/1988 Sb.“, které dříve silně diskriminovaly naše spoluobčany a maximálně zvýhodňovaly dnes již soukromé těžební společnosti. Dlouhá a problematická, někdy velice osobní a nepříjemná jednání, hlavně ze strany těžařů, vedla nakonec k úspěchu novelou uvedeného zákona č. 386/2005 Sb.

Přece jen zvítězil "zdravý rozum"!!!

Mnohdy nepochopení i ze strany našich volených představitelů ať už na komunální úrovni, což je velice zarážející, nebo poslanců a senátoru parlamentu zdejšího regionu, nás nakonec dovedla k několika jednáním až na ministerstvo průmyslu a obchodu v Praze.

Celá, několika větami popsána anabáze, byla v závěru završena uvedenými změnami:

  1. V § 37 odst. 5 zákona 44/1988 Sb., se za větu první vkládají věty: "Pokud se obě strany nedohodnou na způsobu odškodnění, stanoví se jeho výše znaleckým posudkem. Takto vypočtená výše odškodnění nesmí být krácena o koeficient prodejnosti, pokud je jeho hodnota nižší než 1".

  2. V § 17, zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, se na konci odstavce 2 doplňuje věta: "Organizace je rovněž povinna předložit dohody o vyřešení střetu zájmu i s vlastníky dotčených objektů v případech, kdy o to písemně požádají".

    Vysvětlení: jedná se o občany, zařazené dle ČSN 73 0039 do tzv. páté skupiny stavenišť.

Tří nenápadné, ale pro občany zasažené důlní činnosti velice významné a zásadní věty!

Občanské sdružení FRYGATO – EKO proto děkuje všem, kteří se zasloužili o prosazení těchto změn a jejich uzákonění, které vstoupily v platnost od 1.1.2006.

Za občanské sdružení:
Ing. Václav Gavlovský
předseda